Żubr

47W roku 1951 gatunek ten został sprowadzony do Puszczy Kampinoskiej, gdzie pomyślnie się zaaklimatyzował. Dzięki prawnej ochronie i skłonności do wędrówek, zwierzę to rozprzestrzeniło się w województwach: białostockim, warszawskim, bydgoskim, olsztyńskim i lubelskim. Pogłowie łosi liczy około 800 sztuk. Od roku 1959 dokonuje się wprawdzie odstrzałów selekcyjnych, jednak zwierzę to nadal jest pod opieką organów ochrony przyrody. Poważny dorobek ma nasz kraj w utrzymaniu żubra. W roku 1921 padła ostatnia sztuka z żubrów żyjących w Puszczy Białowieskiej. Staraniem Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra (które powstało na wniosek Sztolcmana w roku 1925) zaczęto restytutować ten gatunek z okazów zachowanych w ogrodach zoologicznych. W roku 1936 utworzono drugi rezerwat żubra W.Niepołomicach. Dzięki troskliwej opiece i hodowli, pogłowie żubrów zwiększyło się. po II wojnie światowej ocalały na naszych ziemiach 34 okazy, z tego w Białowieży 16 sztuk. Piękne ilustracje można wykorzystać na lekcji w czasie pogadanki lub seminarium. Ptaki. Ptaki stanowią najliczniejszą grupę zwierząt chronionych. Chronimy je nie tylko ze względów estetycznych i humanitarnych, ale także ze względów gospodarczych. Za najbardziej pożyteczne uważane są ptaki owadożerne. W lasach, gdzie nie ma ptaków, zwłaszcza w lasach składających się z jednego gatunku drzew, bez podszycia i bez starych wypróchniałych okazów, w których nie mogą zagnieździć się ptaki owadożerne, owady znajdują wyjątkowo korzystne warunki rozwoju i rozmnażają się często nadmiernie powodując klęski. Ptaki są naturalnym i najlepszym regulatorem stanu ilościowego owadów. Nawet chemiczne środki zwalczania szkodników nie dorównują ptakom w walce z owadami. Stosowanie- środków chemicznych wpływa bardzo niekorzjrstnie, gdyż powoduje śmierć również owadów pożytecznych, a także zatrucia innych zwierząt. Przyczynia się to do zachwiania równowagi w biocenozie lasu.

27 września 2010 | Kategoria: Ciekawostki, Natura | Tagi: , , , ,

Restytucja żubra

46W wyniku długoletniej pracy nad restytucją żubra, w Polsce żyje obecnie około 479 okazów na terenach hodowli nadzorowanej przez organy ochrony i na wolności. W ciągu 25-lecia Polski Ludowej przekazaliśmy ponad 120 żubrów do 16 krajów świata. Ochronie podlega również zwierzyna łowna. Celem tej ochrony jest utrzymanie pogłowia w łowiskach na stałym, optymalnym poziomie pod względem biologicznym i gospodarczym. Obowiązują w tym zakresie: – ustawowe okresy ochronne (kalendarz czasów ochronnych ‚ i okresów polowań); – tylko dozwolone sposoby i metody polowań; – walka z kłusownictwem; – stwarzanie odpowiedniego środowiska i warunków do rozwoju i rozrodu chronionych gatunków; – zwalczanie chorób zwierzyny łownej; – redukowanie ilości drapieżników. W stosunku do wszystkich gatunków zwierząt chronionych wprowadzono następujące zakazy: zabijania ich i chwytania, zakładania urządzeń przeznaczonych do zabijania i chwytania, niszczenia gniazd, barłogów. Ze względu na jej jadowitość i niebezpieczeństwo dla człowieka), podlegają ochronie. Szczególną opieką otoczony jest żółw błotny, który jest w Polsce jednym z gadów najbardziej zagrożonych wymarciem. Został on objęty ochroną już w roku 1935, aktem prawnym z dnia 16 XI, wydanym przez ówczesnego Ministra WR i OP. Postępujące z roku na rok prace melioracyjne, osuszanie terenów bagnistych oraz wnikanie gospodarki człowieka na te tereny coraz bardziej ogranicza środowisko życiowe tego gada. Żółw błotny występuje jeszcze na Lubelszczyźnie na rozlewiskach rzeki Uherki oraz: coraz rzadziej spotykany jest na Mazurach, a pojedyncze okazy w województwach: poznańskim, bydgoskim, krakowskim i na Śląsku. Istnieją dwa rezerwaty żółwia: w Jarotach – w województwie olsztyńskim oraz w Kowalkach koło Rypina – w województwie włocławskim. Interesujące wiadomości o płazach i gadach chronionych znajdzie Czytelnik w atlasie Młynarskiego M.: Płazy i gady Polski. Warszawa 1976, WSiP.

6 czerwca 2010 | Kategoria: Ciekawostki, Natura | Tagi: , , ,